Strefa myśli

artykuły

Artykuły

Drodzy Bracia Kapłani pragniemy stworzyć tu miejsce, które stanie się dla Was inspiracją do przemyśleń, refleksji. Które może będzie również strefą ciekwaych odkryć lub pozwoli poszerzyć wiedzę z interesujących Was zakresów. Jednak nade wszystko niech stanie się miejscem dzielenia się kapłanów z kapłanami. Gdzie będziemy nawzajem się ubogacać, aby lepiej służyć, ale również by samemu się rozwijać i zacieśniać więź z Jezusem.

Litania przebłagalna za grzech pasterzy

Autor: Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji
Data publikacji: 22 Listopad 2015

Myśl o tym, że w naszej diecezji nigdy nie odbyło się przebłaganie za grzechy duchowieństwa towarzyszyła nam od dłuższego czasu. Już w ogłoszonym przez papieża Benedykta roku kapłańskim (2009/10) chodziła mi myśl, że potrzebna jest liturgia pokutna, bo nasze grzechy są skandalem, który powstrzymuje wylanie ogromnych łask na ziemię.

Benediktíni Sampor/modlitwa.flickrcc

LITANIA PRZEBŁAGALNA

Podzieliłem się tą myślą z pracownikami kurii biskupiej, ale chyba nie potraktowano poważnie mych słów. Sprawa dojrzewała. Jak się okazało nie tylko we mnie. W tym roku Gdańska SNE powołała Kasię na koordynatora czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego. Do jej zespołu dołączył się ks.Piotr, który zainspirował nas do stworzenia litanii pokutnej, w której poprosimy Boga o przebaczenie naszych win zaciągniętych wobec siebie, a szczególnie win kapłanów wobec wspólnot i świeckich. Gdy na czuwaniu zaczęliśmy odmawiać tę litanię, nogi się pode mną uginały. Moc Boża zawarta w niej jest tak wielka, że wszystkich nas dogłębnie poruszyło odczucie obecności Boga - jak Duch Prawdy wyzwala nas z obłudy i fałszu oraz przychodzi, by uleczyć nasze rany. Czuliśmy się wezwani przez Ducha do okazania sobie w szczerych gestach wzajemnego przebaczenia. Dziś dzielimy się tą litanią z Wami, bo wierzymy, że napisanie jej nie było dziełem zamierzonym przez Boga tylko dla jednej grupy, ale że natchnienie, z którego powstawała jest uniwersalne i wzbudzi w wielu miejscach wylanie ogromnych łask na Lud Boży.

Pozdrawiam w Panu.
Ks. Zbigniew Wądrzyk.

REF. Kyrie eleison po każdej wyróżnionej części

Jezu, który wsłuchiwałeś się w Słowa Ojca, wyznajemy Tobie grzech kapłanów:

 • głoszenia homilii bez wcześniejszego rozważania Pisma św.,
 • głoszenia homilii ściąganych z Internetu
 • niegłoszenia Dobrej Nowiny w czasie homilii i na katechezie
 • wyznajemy Tobie grzech braku miłości Słowa Bożego
 • wyznajemy Tobie grzech osądzania i protekcjonalnego odnoszenia się do innych
 • obojętności wobec nauczania papieży

Jezu, który szukałeś czasu i miejsca na samotną modlitwę z Ojcem, wyznajemy Tobie grzech:

 • zaniedbywania brewiarza
 • wyznajemy Tobie grzech zaniedbywania adoracji Najświętszego Sakramentu
 • zaniedbywania medytacji biblijnej

Jezu, który przyszedłeś dla tych, którzy źle się mają, wyznajemy Tobie grzech:

 • poniżania penitentów
 • wyznajemy Tobie grzech słów raniących w konfesjonale
 • odpukanych spowiedzi
 • wyznajemy Tobie grzech braku cierpliwości wobec grzeszników

Jezu Dobry Pasterzu, który troszczyłeś się o powierzone Ci przez Ojca owce, wyznajemy Tobie grzech:

 • zaniedbania troski o powierzone wspólnoty
 • porzucania wspólnot przez ich pasterzy
 • wyznajemy Tobie grzech braku ducha służby
 • wyznajemy Tobie grzech braku otwartości księży na dzieło Nowej Ewangelizacji
 • wyznajemy Tobie grzech wyśmiewania działań ewangelizacyjnych i uleganie duchowi sprzeciwu wobec głoszonej Dobrej Nowiny

Jezu Chryste, który w geście służby umyłeś swoim uczniom nogi, wyznajemy Tobie grzech:

 • stawiania władzy w naszych wspólnotach ponad ducha służby
 • wyznajemy Tobie grzech zamykania się przed ludźmi słabymi i upadającymi, ale pragnącymi przemiany, wyzwolenia, pragnącymi Boga
 • wyznajemy Tobie grzech tych kapłanów, którzy zachowują się jak kontrolerzy łaski, a nie jak ci, którzy ją przekazują
 • wyznajemy Tobie grzech kapłanów, którzy tworzą Kościół podobny do urzędu celnego, a nie do ojcowskiego domu, gdzie jest miejsce dla każdego z jego trudnym życiem
 • wyznajemy Tobie grzech tych proboszczów, którzy zachowują się jak strażnicy muzeum, a nie jak ojcowie czekający na swoje dzieci

Jezu, który powiedziałeś „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”, wyznajemy Tobie grzech:

 • zniewolenia pornografią
 • wyznajemy Tobie grzech wykorzystywania seksualnego nieletnich
 • wyznajemy Tobie grzechy samotnicze i homoseksualne
 • wyznajemy Tobie grzechy cudzołóstwa
 • wyznajemy Tobie grzech obojętności wobec ofiar uwiedzenia i przemocy seksualnej
 • wyznajemy Tobie grzechy związane z nadużywaniem alkoholu i nikotynizmem

Jezu, który byłeś ubogi, wyznajemy Tobie grzech

 • chciwości
 • wyznajemy Tobie grzech niegodziwego obejmowania urzędów kościelnych
 • marnotrawienia pieniędzy wspólnot Kościoła i wykorzystywania ich niezgodnie z wolą ofiarodawców
 • wyznajemy Tobie grzech życia ponad średni stan wiernych świeckich
 • wyznajemy Tobie grzech skąpstwa wobec ubogich i dzieł ewangelizacji

Jezu, który w Wieczerniku modliłeś o jedność swoich uczniów, wyznajemy Tobie grzech:

 • braku duchowej jedności między kapłanami
 • wyznajemy Tobie grzech odrzucenia przez przełożonych kapłanów inaczej myślących, słabych fizycznie i psychicznie
 • wyznajemy Tobie grzech przemocy słownej i emocjonowanej w relacjach między kapłanami, szczególnie przełożonych wobec podwładnych

Jezu, który zawsze pełniłeś wolę Ojca, wyznajemy Tobie nasz grzech:

 • braku rozeznawania woli Ojca
 • podążania za własną wolą, a nie wolą Boga
 • powierzchownego traktowania wiary
 • zaniedbywania modlitwy i Mszy świętych
 • zaniedbywania rozważania Słowa Bożego
 • zaniedbywania spotkań wspólnoty do, której nas powołałeś
 • nieposłuszeństwa spowiednikom i kierownikom duchowym
 • pychy samowystarczalności - tego, że sami zawsze wiemy lepiej i nie potrzebujemy rady innych
 • egoizmu, przesadnego skupiania się na sobie

Jezu, który z szacunkiem odnosiłeś się do każdego człowieka, wyznajemy Tobie nasz grzech:

 • niedostrzegania i wykluczania z naszego życia ludzi, o których myślimy, że są od nas gorsi
 • traktowania innych jedynie jako środek do osiągnięcia własnych celów
 • wybierania tylko tych znajomości, które sprawiają nam przyjemność lub korzyść
 • wykluczenia Ciebie Boże z relacji z drugim człowiekiem
 • niedostrzegania Ciebie w drugim człowieku
 • nieposzanowania godności i prawa do dobrego imienia każdego człowieka
 • wchodzenia w życie innych w nachalny sposób
 • wyznajemy Tobie grzech szufladkowania innych ludzi

Jezu, który pozwalałeś dzieciom przychodzić do siebie, wyznajemy Tobie nasz grzech:

 • odrzucania i pogardy innych ze względu na niższe wykształcenie lub chorobę,
  zajmowane stanowisko, brak zdolności, niższą inteligencję czy inną narodowość
 • szydzenia ze słabszych i czynienia ich obiektem kpin
 • wywyższania się nad maluczkimi

Jezu, Twoje Słowo przywróciło życie Łazarzowi, wyznajemy Tobie nasz grzech:

 • szargania opinii drugiej osoby przez obmowę, plotki, posądzenia, podejrzenia
 • odbierania okazji do samoobrony „oskarżonemu" lub „osądzonemu"
 • zdrady cudzych tajemnic i niedotrzymania obietnic
 • znieważania słowami
 • pozbawiania innych nadziei poprzez sianie słów pełnych pesymizmu i negatywizmu
 • wyznajemy Tobie grzech niesprawiedliwej oceny

Jezu, który usłyszałeś wołanie Bartymeusza, wyznajemy Tobie nasz grzech:

 • brak „wyobraźni miłosierdzia”
 • obojętnego przechodzenia obok potrzeb i cierpień ludzkich
 • braku pomocy słabszym, schorowanym lub niepełnosprawnym
 • braku miłosierdzia wobec cierpiących i potrzebujących
 • braku modlitwy za potrzebujących

Jezu, który przebaczyłeś Piotrowi trzykrotne zaparcie się Ciebie, wyznajemy Tobie nasz grzech:

 • braku przebaczenia tym, którzy przeciwko nam zawinili
 • niedawania drugiej szansy tym, którzy nas zawiedli bądź zadali nam ból
 • w relacjach stawiania sprawiedliwości na pierwszym miejscu przed miłosierdziem

Jezu, który powiedziałeś „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi, wyznajemy Tobie także grzech obecny w naszych wspólnotach:

 • wzbudzania konfliktów w naszych wspólnotach
 • niedążenia do przebaczenia i pojednania
 • narzucania innym własnego zdania
 • podkopywania pozycji pasterza, lidera i osób odpowiedzialnych
 • zazdroszczenia innym ich przyjaźni
 • zazdrości talentów i umiejętności
 • zazdrości charyzmatów

Jezu, który „po odśpiewaniu hymnu wyszedłeś z uczniami w stronę Góry Oliwnej”, wyznajemy Tobie grzech obecny w naszych wspólnotach:

 • braku zaangażowania w modlitwę poprzez hymny i pieśni pełne Ducha w czasie spotkań wspólnoty
 • nierozwijania talentów i zdolności muzycznych
 • kierowania się modą a nie natchnieniami Ducha przy wybieraniu pieśni w czasie modlitwy wspólnoty

Jezu, który uczyniłeś Piotra swoim następcą, wyznajemy Tobie grzech:

 • tych liderów i animatorów, którzy stawiają władzę ponad służbę
 • grzech nierozeznawania woli Bożej i drogi dla naszych wspólnot
 • grzech nieposłuszeństwa wobec  poznanej woli Boga i realizowania misji wg własnego pomysłu
 • grzech zaniedbania przygotowań spotkań wspólnoty
 • braku wrażliwości na potrzeby braci i sióstr ze wspólnoty
 • traktowania innych instrumentalnie
 • wymagania od braci i sióstr służby ponad ich siły czy możliwości
 • niepostępowania zgodnie z charyzmatem wspólnoty i Szkoły Nowej Ewangelizacji
 • tworzenia grup zamkniętych na innych

Jezu, nauczający z miłością, wyznajemy Tobie grzech:

 • głoszenia siebie w czasie ewangelizacji
 • grzech przepowiadania pozbawionego miłości i dobra
 • rozcieńczania konkretnych wskazań Ewangelii w naszym postępowaniu i głoszeniu
 • nierzetelnego przygotowania do rekolekcji i innych dzieł ewangelizacyjnych
 • grzech przesadnego krytykowania głoszących nauczania
 • grzech porzucenia ewangelizacji
Kontakt

Administrator strony

Joanna Roczyńska
kaplani@kaplani.com.pl